ParMedia Logo

Algemene Voorwaarden, versie 1 december 2005

Inhoud

 1. Algemeen
 2. Definities
 3. Offertes
 4. Overeenkomst
 5. Algemene verplichtingen van partijen
 6. Prijs
 7. Betalingen
 8. Reclames en Klachten
 9. Levering, termijnen, transport, risico
 10. Onderzoek bij aflevering
 11. Zet-, druk of andere proeven
 12. Overmacht
 13. Aansprakelijkheid
 14. Toepasselijk Recht

 

1 Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten waarbij PAR Media,  partij is.
1.2 Handelsnamen: hierna  te noemen PAR Media.
1.3 Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen.
1.4 Wanneer één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.
1.5 Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.
1.6 De op deze site getoonde gegevens zijn gebaseerd op de door de uitgever aan PAR Media verstrekte informatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

2 Definities

2.1 Opdrachtnemer zijnde PAR Media: natuurlijke of rechtspersoon die van opdrachtgever opdracht krijgt tot het verrichten van diensten of het leveren van zaken.
2.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan PAR Media offerte heeft gevraagd of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten of de levering van zaken.
2.3 Werkzaamheden: al hetgeen PAR Media ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.
2.4 Offerte: de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.
2.5 Consultant: Medewerker of natuurlijke rechtspersoon die voor of via PAR Media een overeenkomst aangaat met opdrachtgever.
2.6 Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord;

3 Offertes

3.1 Offertes zijn vrijblijvend.
3.2 Alle bij offertes behorende bijlagen, zoals tekeningen, foto’s, ontwerpen, voorwerpen en dergelijke blijven eigendom van PAR Media en dienen op ons eerste verzoek te worden geretourneerd.
3.3 PAR Media behoudt zich alle industriële en intellectuele eigendomsrechten terzake van de in 3.2 bedoelde bijlagen nadrukkelijk voor, zodat zij niet mogen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

4 Overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat wij een mondelinge of schriftelijke opdracht accepteren.
4.2 Indien u ons een opdracht geeft overeenkomstig een door ons uitgebrachte offerte, dan zal de herroeping van die offerte nog onverwijld na uw opdracht kunnen geschieden.
4.3 Wij kunnen van u een schriftelijke bevestiging van een telefonische opdracht verlangen door toezending van een door u voor akkoord ondertekende kopie van een door ons uitgebrachte offerte.
4.4 De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door PAR Media niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.
4.5 PAR Media behartigt de communicatiebelangen van de opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van PAR Media de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen.
4.6 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van opdrachtgever aan opdrachtnemer voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de relatie zes maanden heeft geduurd deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van een maand.
4.7 Gedurende de in het voorgaande lid genoemde termijn van een maand is de opdrachtgever verplicht de geldende honoreringsafspraak met PAR Media na te komen als ware er van opzegging geen sprake. Tenzij anders is of op dat moment wordt overeengekomen, bestaat de honorering van PAR Media voor die periode ten minste uit de volledige mediacommissie op basis van het door de opdrachtgever goedgekeurde overeenkomst c.q. mediaplan.
4.8 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de overeenkomst geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan. Een voor onbepaalde tijd aangegane overeenkomst kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de in de overeenkomst geregelde opzegtermijn, of bij gebreke daarvan, met inachtneming van een termijn van een maand.
4.9 Een overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd of voor de tijd noodzakelijk voor de voltooiing van de opdracht, kan, behoudens indien in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, tussentijds door een der partijen uitsluitend schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
4.10 Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst in de zin van het voorgaande lid van dit artikel door de opdrachtgever is de laatste aan PAR Media gedurende de opzegtermijn een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is tenminste gelijk aan het gemiddelde van het honorarium zoals dit door PAR Media is gedeclareerd over de aan de opzegtermijn voorafgaande twaalf maanden (of zoveel korter als de overeenkomst geduurd heeft). Het vorenstaande geldt onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever tot betaling van de declaraties voor werkzaamheden die de opdrachtgever PAR Media tijdens de opzegtermijn laat verrichten, voorzover deze meer dan voormeld gemiddelde belopen.
4.11 Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door PAR Media kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op enige vorm van vergoeding anders dan voor werkzaamheden, die PAR Media tijdens de opzegtermijn verricht.
4.12 PAR Media is verplicht lopende werkzaamheden tot aan het einde van de opzegtermijn normaal en naar behoren af te wikkelen, tenzij de opdrachtgever anders beslist. Indien de opdrachtgever dit schriftelijk verzoekt, is PAR Media verplicht zorg te dragen voor een adequate overdracht van de werkzaamheden.
4.13 PAR Media heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen in geval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, of buiten faillissement of surseance een akkoord met schuldeisers nastreeft, zulks onverlet het recht van PAR Media op schadevergoeding wegens voortijdige beëindiging.
4.14 De overeenkomst eindigt, onverminderd het bepaalde in art.: 408-410 boek 7 BW en onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel: door de voltooiing van de opdracht; indien door overmacht voltooiing van de opdracht onmogelijk is geworden.
4.15 De overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst, na een schriftelijke verklaring, op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
4.16 Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films en andere publiciteitsmaterialen die zich bij het einde der relatie als gevolg van de relatie bij PAR Media bevinden, zullen door hem op eerste aanvraag kosteloos aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen de opdrachtgever aan hem verschuldigd is, uit welken hoofde ook, zal zijn voldaan. Alsdan zal PAR Media ook zonder uitstel de media schriftelijk opdracht verstrekken om de nog af te nemen restanten van de gecontracteerde mediaruimte/-tijd over te schrijven naar de opdrachtgever dan wel een door hem aan te wijzen derde. In alle gevallen, waarin de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voorzover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

5 Algemene verplichtingen van partijen

5.1 PAR Media verplicht zich de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De overeenkomst met de opdrachtgever is een inspanningsverbintenis.
5.2 Beide partijen zullen meewerken aan overeengekomen procedures en zullen elkaar de voor de goede uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie zo spoedig mogelijk nadat de wederpartij daarom heeft gevraagd ter beschikking stellen. Voorwerpen, materialen of gegevens, die PAR Media voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld worden gehouden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
5.3 Partijen zullen zich ten opzichte van elkaar zorgvuldig gedragen en elkaars belangen noch binnen noch buiten deze overeenkomst onnodig schaden.
5.4 PAR Media verplicht zich al hetgeen opdrachtgever bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komt en dat van vertrouwelijke aard is of waarvan opdrachtgever geacht kan worden het vertrouwelijke karakter te onderkennen, geheim te houden. Behoudens indien zulks noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke plicht, mag PAR Media alleen met toestemming van de opdrachtgever die geheimhouding doorbreken.
5.5 Uitingen en mededelingen, in welke vorm ook, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door PAR Media namens de opdrachtgever geschieden zullen vooraf ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden voorgelegd.
5.6 Door PAR Media namens de opdrachtgever gedane uitingen en mededelingen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geschieden uitsluitend voor rekening en risico van opdrachtgever. Indien terzake van zodanige uiting/mededeling een klacht tegen de opdrachtgever wordt ingediend of tegen de opdrachtgever een vordering in rechten wordt ingesteld, beslist de opdrachtgever over de wijze van verweer in overleg met PAR Media.
5.7 Indien PAR Media terzake van een in het voorgaande lid bedoelde uiting/ mededeling in rechten wordt betrokken dan wel terzake tegen haar een klacht wordt ingediend, zal zij PAR Media daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. In overleg tussen partijen zal worden beslist of PAR Media zelfstandig verweer zal voeren dan wel of de opdrachtgever uit naam van PAR Media de procedure zal voeren. In beide gevallen komen alle kosten van de behandeling van de klacht en/of procedure voor rekening van de opdrachtgever, een eventuele veroordeling in de proceskosten of bijdrage in de kosten ten behoeve van de wederpartij daaronder begrepen.
5.8 De opdrachtgever vrijwaart PAR Media tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op de (on)juistheid en de feitelijke inhoud van door PAR Media namens de opdrachtgever gedane uitingen en mededelingen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

6 Prijs

6.1 Onze offerte vermeldt de netto prijs. U bent daarboven omzetbelasting en al hetgeen overigens door ons aan derden wordt voldaan terzake van de overeenkomst verschuldigd.
6.2 Wij zijn gerechtigd alle wijzigingen in loon of materiaalprijzen volledig aan u door te berekenen. Wij zijn gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valuta verhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
6.3 Eventueel door ons gegeven kortingen hebben uitsluitend en alleen betrekking op de nettoprijs en gelden alleen over de betreffende opdracht.
6.4 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
6.5 Wanneer slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, kopie, informatiedragers e.d. zijn overlegd, zijn wij niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die PAR Media tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
6.6 PAR Media is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. PAR Media zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

7 Betalingen

7.1 Indien niet anders besproken of in de overeenkomst vastgelegd, dienen betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum op de rekening van PAR Media bijgeschreven te zijn.
7.2 Indien de nota van PAR Media niet binnen 14 dagen na verzending is betaald, wordt de opdrachtgever na verloop van die termijn een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 10% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend, zonder ingebrekestelling.
7.3 PAR Media is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van zetwerk, litho’s en proeven.
7.4 Reclames omtrent de nota moeten binnen 14 dagen na de dag van verzending van de nota schriftelijk bij PAR Media zijn ingediend. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten verwerkt.
7.5 Alle kosten van de inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte - door wie ook verleend -komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding terzake van buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 20% van de verschuldigde hoofdsom indien deze minder dan € 1.500,-- bedraagt, en op 15% indien de verschuldigde hoofdsom € 1.500,-- of meer bedraagt; deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door PAR Media is ingeroepen respectievelijk de vordering door PAR Media ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.
7.6 De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van PAR Media zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan PAR Media te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat PAR Media daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van PAR Media tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
7.7 Het recht van de opdrachtgever om eventuele vorderingen op PAR Media te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8 Reclames of klachten

8.1 Opdrachtgever kan bij een gebrek aan prestaties van, contractueel afgesproken, diensten ten alle tijde de overeenkomst beëindigen door schriftelijk in een aangetekend schrijven en binnen vijf dagen na constatering dit met omschrijving van de redenen te melden bij PAR Media. Indien opdrachtgever niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij PAR Media niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen, vervalt het recht van reclame.
8.2 Retourzendingen worden door ons slechts aangenomen indien deze franco aan ons worden toegezonden.
8.3 Creditnota’s worden slechts aan u toegezonden nadat wij daartoe uitdrukkelijk een overeenkomst met u hebben gesloten.

9 Levering, termijnen, transport en risico

9.1 Het risico van de door u aan ons ter bewerking afgegeven zaken blijft voor uw rekening. Ook het transport van de zaken geschiedt voor uw risico, zelfs indien de vervoersdocumenten anders vermelden.
9.2 In onderling overleg met u wordt een termijn bepaald, waarbinnen wij onze werkzaamheden dienen te verrichten. Bedoelde termijn zal eerst beginnen te lopen wanneer alle door ons voor uitvoering van het werk benodigde gegevens en zaken in ons bezit zijn, met name de door u voor akkoord ondertekende offerte c.q opdrachtbevestiging.
9.3 Wij zijn ten allen tijde gerechtigd de bewerkte goederen in gedeelten af te geven c.q de werkzaamheden in gedeelten te verrichten.
9.4 Termijnen zijn voor ons vrijblijvend, overschrijding van een opgegeven termijn is geen wanprestatie onzerzijds. U heeft evenwel het recht om de overeenkomst, zonder dat u tot enige schadeloosstelling jegens ons bent gehouden, te annuleren indien de opgegeven termijn met meer dan twee maanden is overschreden, tenzij deze overschrijding ons niet kan worden toegerekend.
9.5 U, dan wel derden, kunnen jegens ons geen recht op vergoeding van enige schade op welke wijze dan ook geleden ten gevolge van vertraging of annulering door u op grond van de vorige zin doen gelden. U vrijwaart ons tegen eventuele aanspraken die derden uit dezen hoofde jegens ons geldend maken.
9.6 Termijnoverschrijding kan in ieder geval niet aan ons worden toegerekend indien deze het gevolg is van brand, machine- of andere storingen in de fabriek, uitsluiting of staking, molest, oproer, oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen behoudende verbod of belemmering van aflevering, niet of niet tijdige aanvoer door toeleveranciers of andere leveranciers, niet tijdige bezorging door vervoerders of expediteurs,alsmede niet deugdelijke of niet tijdige prestatie van door ons ingeschakelde derden partijen.
9.7 De termijn waarbinnen wij dienen te presteren wordt derhalve verlengd met de periode waarin wij ten gevolge van niet toerekenbare termijnoverschrijding niet in staat zijn geweest tot uitvoering der overeenkomst.
9.8 Levering vindt plaats af fabriek. Alle door PAR Media geleverde goederen, ook die welke franco verkocht zijn, reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het laden en lossen geschiedt eveneens voor rekening en risico van de wederpartij.
9.9 De goederen worden geacht door PAR Media te zijn geleverd en door de wederpartij te zijn aanvaard:
Bij levering af het magazijn, dan wel indien is overeengekomen dat levering zal geschieden af fabriek, zodra de goederen in of op de vervoermiddelen zijn geladen; Bij franco levering, zodra de goederen bij de wederpartij zijn aangevoerd en gelost.
9.10 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn.
9.11 Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, is PAR Media bevoegd dit deel te leveren, dan wel te wachten met de levering tot de gehele bestelling gereed is. Bij levering van opdrachten en gedeelten volgens het vorenstaande, alsook bij levering van successieve gedeelten ener bestelling krachtens overeenkomst, zal iedere levering geacht worden een afzonderlijke overeenkomst te vormen, waarop na aanvaarding met inachtneming van het gestelde in artikel 5.2 van het geleverde door de wederpartij niet meer kan worden teruggekomen.
9.12 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door de leverancier te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van de leverancier bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
9.13 Iedere levering van zaken door de leverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
9.14 Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van de leverancier door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
9.15 De leverancier is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.
9.16 Alle door wederpartij bestelde goederen worden, tenzij anders is overeengekomen, voor risico van de wederpartij door PAR Media afgeleverd op, dan wel ter bezorging verzonden naar de overeengekomen plaatsen op de wijze zoals in de opdrachtbevestiging is bepaald of naderhand is overeengekomen. Alle faciliteiten bij aflevering van de goederen/ diensten worden geacht voor risico van de wederpartij te zijn verleend.
9.17 Het transport van de goederen zal op een door PAR Media te bepalen wijze geschieden.
9.18 Verzekering van de te vervoeren goederen geschiedt niet, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de kosten van de verzekering ten laste van de wederpartij komen.
9.19 Indien het vervoer van de goederen om redenen onafhankelijk van de wil van PAR Media niet kan doorgaan, is PAR Media gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, zulks onverminderd het recht van PAR Media betaling van de koopprijs te vorderen.
9.20 Het risico van beschadigingen en/of tenietgaan van de lading vanaf de fabriek of het magazijn van PAR Media is voor rekening van de wederpartij zelfs in het geval dat de vervoersdocumenten anders vermelden en onverschillig of de wederpartij zich bij levering al dan niet wil laten vertegenwoordigen.
9.21 De opdrachtgever garandeert de leverancier, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de leverancier houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen
9.22 De leverancier is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.
9.23 De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor de leverancier onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan de leverancier getoonde monster en de later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materialen of producten.

10 Onderzoek bij aflevering

10.1 De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of PAR Media de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden PAR Media er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het evenbedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering.
10.2 De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
10.3 Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van PAR Media voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.
10.4 De prestatie van PAR Media geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

11 Zet-, druk- of andere proeven

11.1 De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van PAR Media ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan PAR Media terug te zenden.
11.2 Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat PAR Media de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
11.3 PAR Media is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
11.4 Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

12 Overmacht

12.1 Tekortkomingen van PAR Media in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
12.2 Tekortkomingen van PAR Media in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan PAR Media toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

13 Aansprakelijkheid

13.1 De aansprakelijkheid van PAR Media uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot het terzake gedeclareerde bedrag c.q de overeengekomen prijs.
13.2 PAR Media is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
13.3 PAR Media is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door PAR Media te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever PAR Media niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
13.4 Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is PAR Media slechts aansprakelijk voor schade, geleden door opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van PAR Media, met dien verstande dat voor vergoeding alleen het terzake gedeclareerde bedrag c.q de overeengekomen prijs in aanmerking komt.
13.5 In geen geval zullen wij voor een hoger bedrag kunnen worden aangesproken dan tot het terzake gedeclareerde bedrag c.q de overeengekomen prijs.
13.6 U staat in voor de juistheid van de door u aan ons verstrekte gegevens en de door u goedgekeurde gegevens. Voor de inhoud van de door u aangeleverde teksten aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Indien en voorzover wij terzake door derden worden aangesproken verleent u ons volledige vrijwaring
13.7 PAR Media is bij advieswerkzaamheden aansprakelijk voor schade ontstaan door toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de verbintenissen uit de overeenkomst. Tekortkomingen zijn toerekenbaar voorzover sprake is van een handelwijze of van een nalatigheid van PAR Media zoals die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend media-adviseur niet mag worden verwacht.
13.8 Bij overeenkomsten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt voorts een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden voorafgaand aan de tekortkoming.
13.9 In geval van aansprakelijkheid van PAR Media voor de levering van zaken, zal PAR Media te harer keuze ofwel een vergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken, of de geleverde zaken gratis vervangen.
13.10 PAR Media is niet aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen van derden die PAR Media met toestemming van de opdrachtgever heeft ingeschakeld. Voorzover PAR Media jegens een derde, die zij met toestemming van de opdrachtgever heeft ingeschakeld, aanspraken op schadevergoeding geldend kan maken die de opdrachtgever niet rechtstreeks toekomen, zal PAR Media al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever waar mogelijk in staat stellen die aanspraken geldend te maken. De kosten daarvan komen voor rekening van de opdrachtgever.
13.11 Tot vergoeding van meer of andere schade, gevolgschade daaronder begrepen, dan in de voorgaande leden van dit artikel bepaald, is PAR Media niet gehouden.
13.12 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen een half jaar nadat de tekortkoming is ontdekt, of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk bij PAR Media te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de aanspraken zijn vervallen.

14 Toepasselijk recht

14.1 De overeenkomst tussen PAR Media en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.
14.2 Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is PAR Media bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat PAR Media door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal PAR Media de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
14.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft PAR Media steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
14.4 De door PAR Media volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor PAR Media bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
14.5 De opdrachtgever verkrijgt na levering door PAR Media het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door PAR Media in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het evenbedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.
Deze algemene voorwaarden zijn op te vragen bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27282472.
PAR Media behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De laatst gedeponeerde versie is van toepassing.